Spitalul General CF Pascani
Noutati
Navigare rapida
Parerea dumneavoastra
Parerea dumneavoastra conteaza!
Ajutati-ne sa oferim servicii medicale mai bune! Parerea dumneavoastra este foarte importanta pentru noi.
Contact rapid
Spitalul General CF Pascani
Str. M. Kogalniceanu, nr. 24
Tel/Fax: 0232 76 70 65
Ambulatoriul de Specialitate CF Pascani
Str. Garii
Tel/Fax: 0232 76 67 27
ANUNT ANGAJARE
PUBLICATIE DE CONCURS Spitalul General C.F. Pascani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, urmatoarele posturi: I. POST CU CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA: • 1 post de referent debutant durata nedeterminata la Spitalul General CF Pascani pentru compartimentul evidenta statistica Dosarele de inscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs (Comp. R.U.S.) pana la data de 14.10.2015 inclusiv, ora 12,00. Concursul consta intr-o proba scrisa si proba practica/ interviu, astfel: Proba scrisa: va avea loc in data de 19.10.2015, ora 9,00 la sediul Spitalului General CF Pascani; Rezultatul se va afisa in data de 19.10.2015 ora 14,00 , iar contestatiile se pot depune pana pe data de 20.10.2015 ora 14,00, iar rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de 21.10.2015 ora 16,00. Data si ora sustinerii probei practice si interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa. Verificarea identitatii candidatilor, inainte de inceperea probei scrise se va face numai pe baza buletinului sau a cartii de identitate. Pentru proba scrisa intrarea candidatilor in sala de examen se va face pana la ora 8,45. Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. CONDITII DE PARTICIPARE: Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; c) are varsta de minimum 18 ani impliniti; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f) indeplineste conditiile de studii si vechime conform cerintelor postului scos la concurs; g) nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Conditii specifice de participare la concurs: - pentru postul de referent debutant: Conditie obligatorie - studii postliceale de asistent medical, experienta minim 2 ani si cunostinte de IT atestate; 1. Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente: a) cerere de inscriere la concurs in care se mentioneaza postul pentru care candidatul concureaza; b) copia actului de identitate; c) curriculum vitae; d) copia certificatului de casatorie, daca este cazul; e) copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica; f) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimeain munca si, dupa caz, in specialitate; g) cazierul judiciar; h) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figureaza ca fiind in evidenta cu afectiuni cronice sau tulburari neuropsihice; i) Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului) Adeverinta care atesta starea de sanatate va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. In cazul documentului prevazut la lit. g), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 2. Copiile de pe actele prevazute la pct. 1 se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate si se vor prezenta indosariate intr-un dosar cu sina in ordinea prevazuta mai sus. 3. Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza, cu mentiunea „admis” sau „respins”, la sediul spitalului in data 14.10.2015, ora 16,00. 4. Depunerea contestatiilor se face pe data de 15.10.2015 ora 12,00 iar rezultatul contestatiilor se comunica candidatilor, prin afisare, in data de 16.10.2015 ora 12,00. 6. Procedura de desfasurare a concursului este in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice. Proba scrisa se noteaza cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de concurs. Pentru a fi declarati admisi candidatii trebuie sa obtina cel putin nota 5,00 la fiecare proba. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei de interviu/orala. Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de catre candidatii care au concurat pe acelasi post la fiecare proba. La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obtinut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se mentine candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu. Relatii suplimentare se pot obtine de la secretarul comisie de concurs sau la nr. de telefon 0232/762905. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BIBLIOGRAFIE REFERENT EVIDENTA STATISTICA 1.LEGEA nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare. Capitolul 2: Persoane asigurate; 2. ORDIN nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare. 3. LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 legea Arhivelor Nationale. 4.Ordinul comun al ministerului sanatatii nr. 506/210/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi 5. ORDIN nr. 208 din 9 aprilie 2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate in regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea. 6. Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015. 7.Normele metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 – 2015. TEMATICA PENTRU OCUPARE POST – REFERENT EVIDENTA STATISTICA 1. Masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale spitalicesti in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. 2. Inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, cu modificarile si completarile ulterioare. 3. Reguli de validare a cazurilor spitalizate in regim de spitalizare continua si metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea. 4. Arhivarea documentelor. 5. Bazele informatice: · COMPONENTA GENERALA A UNUI CALCULATOR · SISTEME DE OPERARE WINDOWS: autentificare ca utilizator, gestionarea fisierelor In Windows si comenzile meniului de control · MICROSOFT WORD: lansarea si inchidere aplicatiei Word, bara de butoane standard si de formatare, crearea unui document nou, deschidere, salvare, copiere, arhivare documente existente, introducerea, corectarea, modificarea unui text · EXCEL: creare de tabele, utilizare formule simple de calcul · Notiuni INTERNET: deschidere browser internet, trimitere e-mail, atasare documente, salvare atasamente e-mail.
Noutati
• Anunt publicat in Viata Medicala
Pentru accesare a documentului click pe link : Viata medicala ...
(20/10/2017 - 06:43)
• Descriere conform anunt SEAP nr. 125314
Pentru accesare a documentului click pe link : Anunt dezinfectanti...
(03/10/2017 - 10:34)
• Caiet sarcini teste rapide
Pentru accesare a documentului click pe link : Caiet sarcini teste rapide ...
(19/09/2017 - 12:36)
• Caiet sarcini reactivi biochimie
Pentru accesare a documentului click pe link : Caiet sarcini reactivi biochimie ...
(19/09/2017 - 12:35)
• Caiet de sarcini kinetoterapie
Pentru accesare a documentului faceti click pe link : Kinetoterapie...
(03/09/2017 - 06:59)
• Caiet sarcini lucrari
Pentru accesare a documentului click pe link : Caiet sarcini lucrari ...
(11/08/2017 - 12:37)
• Caiet sarcini diriginte
Pentru accesare a documentului click pe link : Caiet sarcini diriginte ...
(11/08/2017 - 12:36)
• VOLUNTARIAT
Spitalul General CF Pașcani aduce la cunoștința persoanelor interesate demararea programului de voluntariat cu titlul ”Împreună pentru sănătatea noastră”. Conform Legii...
(06/06/2017 - 06:51)
• Descriere conform anunt SEAP nr. 94172
Pentru accesare a documentului de ofertare click pe link : Alimente ...
(15/05/2017 - 12:46)
• Descriere produse conform anunt SEAP 94140
Denumirea produsului UM Cantitatea 1. NICERGOLINA 30 MG CP CP 2000 2. PARACETAMOL CP 500 MG CP 1000 3. MAALOX CP(Dicarbocalm) CP 1000 4. ANXIAR 1MG CP CP 600 5. BETAHISTINA 24 MG CP CP 2000 6. DORETA 37.5 MG...
(15/05/2017 - 11:28)
• Descriere produse conform anunt SEAP 89926
Descrierea contractului: - Plasturi post injectie autoadezivi, simpli, diametru min. 22mm, hipoalergici, sterili, rezistenti la apa. Se lipesc bine dar permit...
(27/04/2017 - 06:54)
• Invitatie membrii Consiliul de etica
Spitalul General CF Pascani invita asociatiile de pacienti din judetul Iasi inscrise in Registrul Asociatiilor de Pacienti sa participe la...
(12/04/2017 - 13:17)
• CONCURS MEDICI
SPITALUL GENERAL CF PASCANI ...
(10/04/2017 - 06:28)
• Caracteristici dezinfectanti SEAP cf anunt 78453
1.Var cloros sac a 30 kg-60 kg 2.Hipoclorit de sodiu lichid, ambalat in butoaie pvc de 10 l concentratie 7%-50 buc(500...
(02/03/2017 - 12:34)
• CONCURS
SPITALUL GENERAL CF PASCANI in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/2015 ...
(15/02/2017 - 10:02)
• ERATA
Examenul de promovare in grad profesional, din functia asistent medical debutant PL in asistent medical PL si referent debutant...
(02/10/2015 - 14:02)
• ANUNT ANGAJARE
PUBLICATIE DE CONCURS Spitalul General C.F. Pascani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr....
(02/10/2015 - 11:57)
• ANUNT DE PROMOVARE
Avand in vedere prevederile art. 42 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui...
(22/09/2015 - 12:54)
• Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii anunta finalizarea cu succes a implementarii proiectului “Sistem ICT de interoperabilitate si centralizare a informatiilor financiare...
(01/07/2015 - 17:24)
• Ingrijiri si asistenta postspitalizare
Spitalul General CF Pascani colaboreaza pentru ingrijiri si asistenta postspitalizare la domiciliu cu SC HELP & SAFE MED SRL Pascani...
(26/06/2015 - 15:08)
• Angajare medici
• Medic - specialitatea medicina interna - 1 post pentru Spitalul General CF Pascani. • Medic - specialitatea radiologie si imagistica medicala...
(08/05/2015 - 09:07)
• REZULTATUL FINAL referent debutant
REZULTATUL FINAL pentru ocuparea postului de referent debutant la Spitalului General C.F. Pascani In urma sustinerii concursului organizat pentru ocuparea...
(10/03/2015 - 15:04)
• Angajari medici
Spitalul General C.F. Paşcani organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat şi completat cu Ordinul M.S.F. nr....
(18/09/2013 - 09:43)
• Anunt de angajare
Spitalul General C.F. Paşcani organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat şi completat cu Ordinul M.S.F. nr....
(27/07/2011 - 12:56)