Spitalul General CF Pascani
Noutati
Navigare rapida
Parerea dumneavoastra
Parerea dumneavoastra conteaza!
Ajutati-ne sa oferim servicii medicale mai bune! Parerea dumneavoastra este foarte importanta pentru noi.
Contact rapid
Spitalul General CF Pascani
Str. M. Kogalniceanu, nr. 24
Tel/Fax: 0232 76 70 65
Ambulatoriul de Specialitate CF Pascani
Str. Garii
Tel/Fax: 0232 76 67 27
SPITAL GENERAL CF PASCANI

PUBLICAÈšIE DE CONCURS

Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele posturi:

I. I.POST CU CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADA NEDETERMINATA:
  • 1 post de referent debutant la Spitalul General CF Paşcani pentru compartimentul evidenţă statistică

  Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs (Comp. R.U.S.) pana la data de 25.02.2015 inclusiv, ora 15,00.
  • Concursul consta într-o proba scrisa si proba practica/ interviu, astfel:
  • Proba scrisă: va avea loc în data de 04.03.2015, ora 9,00 la sediul Spitalului General CF Pa?cani;
  • Rezultatul se va afisa in data de 04.03.2015 ora 14,00 , iar contestatiile se pot depune pana pe data de 05.03.2015 ora 14,00, iar rezultatul solutionarii contestatiilor se va afisa in data de 05.03.2015 ora 16,00.
  • Data si ora sustinerii probei practice si interviului se afiseaza odata cu rezultatele la proba scrisa.
  • Verificarea identitatii candidatilor, înainte de începerea probei scrise se va face numai pe baza buletinului sau a carţii de identitate.
  • Pentru proba scrisa intrarea candidaţilor în sala de examen se va face pana la ora 8,30.
  • Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.
  Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

  CONDITII DE PARTICIPARE:

  Candidaţii trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română ÅŸi domiciliul în România;
 • cunoaÅŸte limba română, scris ÅŸi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniÅ£i;
 • are capacitate deplină de exerciÅ£iu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinÅ£ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineÅŸte condiÅ£iile de studii ÅŸi vechime conform cerinÅ£elor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat pentru săvârÅŸirea unei infracÅ£iuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiÅ£iei, de fals ori a unor fapte de corupÅ£ie sau a unei infracÅ£iuni săvârÅŸite cu intenÅ£ie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcÅ£iei, cu excepÅ£ia situaÅ£iei în care a intervenit reabilitarea.
 • Conditii specifice de participare la concurs:

 • pentru postul de referent debutant:
 • Conditie obligatorie- studii postliceale cu profil prognoza si evidenta ,dovedite cu diploma de absolvire si experienta medicala de minim 2 ani de zile atestate cu referinte din partea unitatilor angajatoare;

  1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs in care se menÅ£ionează postul pentru care candidatul concurează;
  • copia actului de identitate;
  • curriculum vitae;
  • copia certificatului de căsătorie, daca este cazul;
  • copiile documentelor care sa ateste nivelul nivelul studiilor ÅŸi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum si si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă ÅŸi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar;
  • adeverinÅ£a medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, din care sa rezulte ca nu figurează ca fiind in evidenta cu afecÅ£iuni cronice sau tulburări neuropsihice;
  • Taxa de participare – 100 lei (se achita la casieria spitalului)
  • AdeverinÅ£a care atestă starea de sănătate va conÅ£ine, în clar, numărul, data, numele emitentului ÅŸi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  • ÃŽn cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecÅ£ia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraÅ£ie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaÅ£ia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  2. Copiile de pe actele prevăzute la pct. 1 se prezintă însoţite de documentele originale care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau in copii legalizate şi se vor prezenta îndosariate într-un dosar cu şina în ordinea prevăzuta mai sus;

  3. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează, cu menţiunea „admis” sau „respins”, la sediul spitalului în data 06.02.2015, ora 10,00.

  4. Depunerea contestaţiilor se face pe data de 09.02.2015 ora 10 și rezultatul contestaţiilor se comunica candidaţilor, prin afisare, în data de 09.02.2015 ora 16,00.

  6. Procedura de desfăşurare a concursului este in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 modificat prin HG nr. 1027/2014 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Proba scrisa se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs. Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie sa obţină cel puţin nota 7,00 la fiecare proba.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei de interviu/orala.

 • Stabilirea candidaÅ£ilor care urmează sa ocupe posturile scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obÅ£inute de către candidaÅ£ii care au concurat pe acelaÅŸi post la fiecare proba.
 • La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obÅ£inut nota cea mai mare la proba scrisa, iar daca egalitatea se menÅ£ine candidaÅ£ii aflaÅ£i in aceasta situaÅ£ie vor fi invitaÅ£i la un nou interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisie de concurs sau la nr. de telefon 0232/762905.
Noutati
• Angajare medici
• Medic - specialitatea medicina interna - 1 post pentru Spitalul General CF Pascani. • Medic - specialitatea radiologie si imagistica medicala...
(08/05/2015 - 09:07)
• REZULTATUL FINAL referent debutant
REZULTATUL FINAL pentru ocuparea postului de referent debutant la Spitalului General C.F. Pascani In urma sustinerii concursului organizat pentru ocuparea...
(10/03/2015 - 15:04)
• SPITAL GENERAL CF PASCANI

PUBLICAÈšIE DE CONCURS

Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat...
(22/02/2015 - 15:13)

• ERATA
Anuntul de angajare "Referent Evidenta Statistica" se amana pentru o data ce va fi comunicata ulterior. ...
(27.01.2015)
• SPITAL GENERAL CF PASCANI Nr. 405 din 23.01.2015

PUBLICAÈšIE DE CONCURS

Spitalul General C.F. Pascani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat...
(23/01/2015 - 15:13)

• BIBLIOGRAFIE REFERENT EVIDENTA STATISTICA

1. ORDIN nr. 44 din 20 ianuarie 2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale...
()
• SPITAL GENERAL CF PASCANI Nr. 4362 din 28.10.2014

PUBLICATIE DE CONCURS

Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului...
(28/10/2014)
• Concurs medic medicina interna

ANUNT

Spitalul General C.F. Pascani organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat si completat...
(11/09/2014 - 15:40)

• Tematica concurs asistent medical
BIBLIOGRAFIE 1. Ghid de nursing - sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca 1996; 2. Tehnici de evaluare si ingrijiri...
(14/03/2014 - 09:35)
• Angajare asistent medical
PUBLICATIE DE CONCURS Spitalul General C.F. PaÅŸcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului -...
(14/03/2014 - 09:34)
• REZULTATUL FINAL registrator medical Ambulatoriu
În urma susţinerii concursului organizat pentru ocuparea postului de registrator medical la Ambulatoriul Spitalului General C.F. Paşcani, membrii comisiei de...
(25/02/2014 - 10:09)
• Concurs Registrator Medical
Spitalul General C.F. PaÅŸcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind...
(04/02/2014 - 16:23)
• Angajari medici
Spitalul General C.F. Paşcani organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat şi completat cu Ordinul M.S.F. nr....
(18/09/2013 - 09:43)
• Publicatie Concurs & bibliografie
• REZULTAT FINAL COMITET DIRECTOR
În urma susţinerii concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil si director medical la Spitalul General C.F....
(15/04/2013 - 16:26)
• Concurs comitet director
CONCURS de ocupare a funcţiilor care fac parte din Comitetul Director: director medical – director financiar contabil în data de 15.04.2013, ora 10,00 I. ...
(06/03/2013 - 14:03)
• TEME CADRU director medical
TEME CADRU Pentru proiectul prezentat in cadrul concursului de ocupare a postului de director medical 1.Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului a) Analiza circuitelor...
(06/03/2013 - 14:01)
• Bibliografie Director Medical
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Director Medical 1.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul spitalelor, Editura Public H Press, Bucuresti...
(06/03/2013 - 14:01)
• TEME CADRU director financiar contabil
TEME CADRU Pentru proiectul prezentat in cadrul concursului de ocupare a postului de director financiar contabil 1.Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului a) Analiza...
(06/03/2013 - 14:00)
• Bibliografie Director Financiar-Contabil
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil 1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul Spitalului, editura Public...
(06/03/2013 - 13:58)
• COMISIA DE CONCURS
REZULTATUL FINAL din data de 12.12.2012, pentru ocuparea postului de manager persoană fizică la Spitalul General C.F. Paşcani: În urma susţinerii...
(13/12/2012 - 09:45)
• ANUNT MANAGER
Consiliul de Administratie al Spitalului General Cai Ferate Pascani organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul...
(05/11/2012 - 09:34)
• ECOGRAFII CARDIACE
In fiecare zi de luni, incepand cu ora 15.30, domnul dr. Artenie Romeo - doctor in stiinte medicale, medic primar...
(02/02/2012 - 14:16)
• Anunt de angajare
Spitalul General C.F. Paşcani organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat şi completat cu Ordinul M.S.F. nr....
(27/07/2011 - 12:56)