Spitalul General CF Pascani
Noutati
Navigare rapida
Parerea dumneavoastra
Parerea dumneavoastra conteaza!
Ajutati-ne sa oferim servicii medicale mai bune! Parerea dumneavoastra este foarte importanta pentru noi.
Contact rapid
Spitalul General CF Pascani
Str. M. Kogalniceanu, nr. 24
Tel/Fax: 0232 76 70 65
Ambulatoriul de Specialitate CF Pascani
Str. Garii
Tel/Fax: 0232 76 67 27
Concurs comitet director
CONCURS de ocupare a funcţiilor care fac parte din Comitetul Director: director medical – director financiar contabil în data de 15.04.2013, ora 10,00 I. Concursul se va desfăşura la sediul Spitalul General CF Paşcani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 24 Paşcani, în data de 15.04.2013, ora 10,00. II. La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de selecţie: A. Conditii generale si specifice de selecţie: a) pentru director medical :  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil medicină;  sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;  au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist;  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;  sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);  nu au varsta de pensionare conform prevederilor Legii nr. 263/2010. b) pentru director financiar contabil:  au domiciliul stabil in Romania  sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic  au cel putin 2 ani vechime în specialitatea studiilor  nu sunt condamnati penal sau în curs de urmarire penala  sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic)  nu au varsta de pensionare conform prevederilor Legii nr. 263/2010. III. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:  cererea de înscriere;  copie de pe actul de identitate;  copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;  copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.), prin care si-a schimbat numele, dupa caz;  cazierul judiciar ;  adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;  curriculum vitae;  copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;  declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa;  declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;  proiectul/lucrarea de specialitate în plic sigilat. IV. Dosarele de concurs se depun până la data de 18. 03. 2013 ora 14,00 la sediul Spitalul General CF Pascani din str. M. Kogălniceanu nr. 24 la secretariatul comisiei de concurs – Meraru Simona – serviciul R.U.S. (etajul doi în clădirea administrativă), tel 0232/762905. Taxa de participare este de 200 lei şi se plăteşte la casieria Spitalul General CF Pascani. Verificarea dosarelor: 21.02.2013 ora 10,00 Afişarea dosarelor respinse: 21.03.2013 ora 16,00 Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în maxim 2 zile lucratoare de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere de către comisia de soluţionare a contestaţiilor. I. Desfăşurarea concursului: a) test grila/lucrare scrisa de verificare a cunostintelor din legislatia specifica postului în data de 15.04.2013 – ora 10,00; b) sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului în data de 17.04.2013 – ora 10,00; c) interviul de selectie în data de 17.04.2013 – ora 13,00; Testul-grila /lucrarea scrisa de verificare a cunostintelor sedesfasoara pe durata a cel mult 3 ore. Proiectul trebuie sa fie realizat individual de catre candidat, sa rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8 - 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie sa fie depus la inscriere, durata de susţinere fiind de 15 min. Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului media finală cel puţin 70 de puncte, iar la fiecare probă minimum 70 de puncte. Rezultatele se afişează la sediul spitalului.
Noutati
• CONT SPONSORIZARI: RO55TREZ40720F370100XXXX TREZ.PASCANI
Multumim tuturor celor interesati sa sprijine activitatea medicala din Spitalul General CF Pascani!...
(30/03/2020 - 07:58)
• COMUNICAT
Stimati pacienti, va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu Ordinul Comandantului Actiunii Secretar de stat, sef al Departamentului pentru...
(27/03/2020 - 09:25)
• COMUNICAT DE INTERES PUBLIC
Conducerea Spitalului General CF Pascani, comunică tuturor persoanelor care se adresează unității noastre, următoarele proceduri necesare a fi respectate, impuse...
(19/03/2020 - 12:11)
• Rezultate concurs Comitet Director
• concursul comitetului director
• Erata concurs comitet director
• erata proba scrisa comitet director
• Concurs Comitet Director
Concurs Comitet Director...
(01/11/2019 - 08:25)
• Rezultate finale concurs referent sepcialitate
• Rezulultatele probei de interviu
• Solutionare contestatii referent
• Comunicare contestatii
Comunicare contestatii ...
(09/10/2019 - 13:23)
• COMUNICAT CONCURS

COMUNICAT CONCURS

...
(08/10/2019 - 09:21)
• Rezultate finale
• Rezultat proba interviu
• Rezultat proba scrisa brancardier
• Rezultat proba scrisa ingrijitoare
• Concurs ingrijitor si brancardier
• Tematici bibliografii si Fise de post
• Anunt Contestatie
...
(17/05/2019 - 10:15)
• Rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din 10.04.2019
• Derogare
Comisia de concurs pentru asistenti medicali se modifica in locul d-lui dr. Busuioc Vasile va fi d-na dr. Dakhel Diana,...
(06/05/2019 - 15:45)
• Proces-verbal incheiat astazi 25-02-2019
PV 25-02-2019...
(27/02/2019 - 14:15)
• ANUNT - Spitalul general CF Pascani organizeaza examen de promovare 4 porturi de ingrijitoare infirmiera
Vizualizare anunt...
(08/02/2019 - 13:36)
• NOTA INTERVIULUI DE SELECTIE
Vizualizare anunt...
(18/12/2018 - 10:58)
• NOTA - SUSTINEREA PROIECTULUI DE MANAGEMENT
Vizualizare anunt...
(17/12/2018 - 11:05)
• Rezultat concurs manager
Vezi anunt...
(11/12/2018 - 13:40)
• Rezultatele verificarii dosarelor depuse pt concurs manager
Vizualizare anunt...
(05/12/2018 - 13:36)
• Angajare medici
• Medic - specialitatea medicina interna - 1 post pentru Spitalul General CF Pascani. • Medic - specialitatea radiologie si imagistica medicala...
(08/05/2015 - 09:07)
• REZULTATUL FINAL referent debutant
REZULTATUL FINAL pentru ocuparea postului de referent debutant la Spitalului General C.F. Pascani In urma sustinerii concursului organizat pentru ocuparea...
(10/03/2015 - 15:04)
• SPITAL GENERAL CF PASCANI

PUBLICAȚIE DE CONCURS

Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat...
(22/02/2015 - 15:13)

• ERATA
Anuntul de angajare "Referent Evidenta Statistica" se amana pentru o data ce va fi comunicata ulterior. ...
(27.01.2015)
• SPITAL GENERAL CF PASCANI Nr. 405 din 23.01.2015

PUBLICAȚIE DE CONCURS

Spitalul General C.F. Pascani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 modificat...
(23/01/2015 - 15:13)

• BIBLIOGRAFIE REFERENT EVIDENTA STATISTICA

1. ORDIN nr. 44 din 20 ianuarie 2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale...
()
• SPITAL GENERAL CF PASCANI Nr. 4362 din 28.10.2014

PUBLICATIE DE CONCURS

Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului...
(28/10/2014)
• Concurs medic medicina interna

ANUNT

Spitalul General C.F. Pascani organizeaza concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat si completat...
(11/09/2014 - 15:40)

• Tematica concurs asistent medical
BIBLIOGRAFIE 1. Ghid de nursing - sub redactia Lucretia Titirca, Editura Viata Medicala Romaneasca 1996; 2. Tehnici de evaluare si ingrijiri...
(14/03/2014 - 09:35)
• Angajare asistent medical
PUBLICATIE DE CONCURS Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului -...
(14/03/2014 - 09:34)
• REZULTATUL FINAL registrator medical Ambulatoriu
În urma susţinerii concursului organizat pentru ocuparea postului de registrator medical la Ambulatoriul Spitalului General C.F. Paşcani, membrii comisiei de...
(25/02/2014 - 10:09)
• Concurs Registrator Medical
Spitalul General C.F. Paşcani scoate la concurs, in conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului - cadru privind...
(04/02/2014 - 16:23)
• Angajari medici
Spitalul General C.F. Paşcani organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat şi completat cu Ordinul M.S.F. nr....
(18/09/2013 - 09:43)
• Publicatie Concurs & bibliografie
• REZULTAT FINAL COMITET DIRECTOR
În urma susţinerii concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil si director medical la Spitalul General C.F....
(15/04/2013 - 16:26)
• Concurs comitet director
CONCURS de ocupare a funcţiilor care fac parte din Comitetul Director: director medical – director financiar contabil în data de 15.04.2013, ora 10,00 I. ...
(06/03/2013 - 14:03)
• TEME CADRU director medical
TEME CADRU Pentru proiectul prezentat in cadrul concursului de ocupare a postului de director medical 1.Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului a) Analiza circuitelor...
(06/03/2013 - 14:01)
• Bibliografie Director Medical
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Director Medical 1.Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar- Managementul spitalelor, Editura Public H Press, Bucuresti...
(06/03/2013 - 14:01)
• TEME CADRU director financiar contabil
TEME CADRU Pentru proiectul prezentat in cadrul concursului de ocupare a postului de director financiar contabil 1.Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului a) Analiza...
(06/03/2013 - 14:00)
• Bibliografie Director Financiar-Contabil
BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea postului de Director Financiar-Contabil 1. Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul Spitalului, editura Public...
(06/03/2013 - 13:58)
• COMISIA DE CONCURS
REZULTATUL FINAL din data de 12.12.2012, pentru ocuparea postului de manager persoană fizică la Spitalul General C.F. Paşcani: În urma susţinerii...
(13/12/2012 - 09:45)
• ANUNT MANAGER
Consiliul de Administratie al Spitalului General Cai Ferate Pascani organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul...
(05/11/2012 - 09:34)
• ECOGRAFII CARDIACE
In fiecare zi de luni, incepand cu ora 15.30, domnul dr. Artenie Romeo - doctor in stiinte medicale, medic primar...
(02/02/2012 - 14:16)
• Anunt de angajare
Spitalul General C.F. Paşcani organizează în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 698/2001 modificat şi completat cu Ordinul M.S.F. nr....
(27/07/2011 - 12:56)